Omegnens Tagentreprise ApS

Serviceaftale

Med en rengøring– og serviceaftale holder taget længere, vi kan tilbyde Dem en rengørings– og serviceaftale, som samtidig sikrer et betryggende eftersyn for et fast årligt beløb. Derved holder Deres tag tæt længere, og samtidig kan vi forebygge i tide, hvis vind og vejr i en periode har været ekstra hårdt for Deres tag. Vi er specialuddannede fagfolk, og ved mere om tage end de fleste, det bør de benytte Dem af.

Omegnens Tagentreprise gennemgår 1 gang årligt alle tagflader på Deres ejendom. Første gang tagene gennemgås registreres, opmåles og rengøres tagene. Relevante oplysninger noteres i et tilstandsskema og tagplan udarbejdes.

Årligt serviceeftersyn
Omegnens Tagentreprise rengør tagene en gang årligt. Dvs. tagfladerne fejes, tagrender og brønde renses. Affald og andre genstande bliver indleveret på godkendt affaldsdepot. Tagene rengøres fortrinsvist efterårsmånederne, efter løvfald.

Små reparationer
Omegnens Tagentreprise har ved det årlige eftersyn carte blanche til at udføre mindre reparationer i nødvendigt omfang uden bygherrens forudgående accept. Dvs. reparationer for mindre end Kr. 2.000,00 pr. tag og ved flere tage mindre end 5.000,00 i alt.

Vurdering, rengøring og de små reparationer udføres i en og samme måned, fortrinsvist i en sammenhængende periode. Opstår der en Tagskade i løbet af året udføres denne inden for 48 timer til normale udfaktureringspriser.

Øvrige vilkår
Serviceaftalen er gældende i henhold til AB92, ligesom alt arbejde udføres iht. regler for varmt arbejde. Der henvises til Brandteknisk vejledning 10A-B udgivet af Dansk Brandteknisk Institut. Serviceaftalen kan til enhver tid opsiges af begge parter med 1 måneds varsel.